نظرسنجی

آیا خدمات آزمایشگاهی به صورت مناسب به شما ارائه گردیده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...

آیا پرسنل آزمایشگاه با شما برخورد مناسبی داشته اند ؟

View Results

Loading ... Loading ...

آیا پرسنل آزمایشگاه به موقع نسبت به پذیرش شما اقدام نموده اند ؟

View Results

Loading ... Loading ...

آیا جهت انجام آزمایش اطلاعات کافی توسط پرسنل در اختیار شما قرار گرفت ؟

View Results

Loading ... Loading ...

آیا آموزش ها و آگاهی های لازم قبل از انجام آزمایش به شما ارائه گردیده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...