پزشکان آزمایشگاه

دکتر هادی حاجی زاده فلاح

بورد تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دوره تکمیلی پاتولوژی گوارش از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر شهرزاد مهدوی ایزدی
دکترای تخصص بالینی آسيب شناسي تشریحی بالینی

دکتر ریحانه عبداله پوری
دکترای تخصص بالینی آسيب شناسي تشریحی بالینی

دکتر ماندانا دولتی
دکترای تخصص بالینی آسيب شناسي تشریحی بالینی

دکتر علیرضا ترنگ
دکترای تخصصی ژنتيك پزشكي