لیست آزمایشات قابل انجام

لیست آزمایشات قابل انجام در آزمایشگاه جم رشت و زمان چرخه کاری انجام آزمایش

  • امکان دارد با توجه به شرایط زمان ذکر شده تغییر کند

نام آزمایشچرخه کاری
2MEدو روز
Achondroplasia20 روز
Achondroplasia (FGFR3 gene)20 روز
Acid folicروزانه انجام میشود
Acid Phosphatase (Prostatic)روزهای زوج
ACTH2 روز در هفته
ADAروزهای زوج
Albuminروزانه انجام میشود
Aldolaseروزهای زوج
Aldosterone2 روز در هفته
Alkaline Phosphataseروزهای زوج
Allergic panel I,II5 روز
Alpha-1-antitrypsin2 روز در هفته
AMH2 روز در هفته
Amino acid7 روز
Ammoniaروزانه انجام میشود
Amniotic Fluid Acetylcholinesterase30 روز
Amniotic Fluid Lamellar body48 h
Amylaseروزانه انجام میشود
ANA2 روز در هفته
Androstenedione2 روز در هفته
Angiotensin converting enzyme (ACE)2 روز در هفته
Anti Acetylcholine Receptor Ab7 روز
Anti B2 – glycoprotein IgG7 روز
Anti B2 – glycoprotein IgM7 روز
Anti CCP2 روز در هفته
Anti Centromere Ab7 روز
Anti Chlamydia Ab (IgG)7 روز
Anti Chlamydia Ab (IgM)7 روز
Anti ds DNA2 روز در هفته
Anti EBV IgG (VCA)2 times
Anti EBV IgM (VCA)2 times
Anti Endomysial Ab (IgA)7 روز
Anti Endomysial Ab (IgG)7 روز
Anti Fasciola Ab (IgG)2 times
Anti FTA Ab7 روز
Anti FTA Ab (ABS)7 روز
Anti GAD Ab10 روز
Anti GBM7 روز
Anti H.pylori IgA2 روز در هفته
Anti H.pylori IgG2 روز در هفته
Anti H.pylori IgM2 روز در هفته
Anti HAV Total2 روز در هفته
Anti HDV2 روز در هفته
Anti HSV (Type 1&2) IgG2 روز در هفته
Anti HSV (Type 1&2) IgM2 روز در هفته
Anti Hydatid Ab (IgG)2 times
Anti Leptospira Ab (IgG)10 روز
Anti Leptospira Ab (IgM)10 روز
Anti Listeria Ab (IgG)2 روز در هفته
Anti Listeria Ab (IgM)2 روز در هفته
Anti MCV15 روز
Anti Measles IgG7 روز
Anti Measles IgM7 روز
Anti Mitochondrial Ab(AMA)2 روز در هفته
Anti MOG7 روز
Anti MPO7 روز
Anti Mumps IgG7 روز
Anti Mumps IgM7 روز
Anti musk Ab7 روز
Anti NMO Ab7 روز
Anti parvovirus B19 IgG15 روز
Anti parvovirus B19 IgM15 روز
Anti PR37 روز
Anti RNP7 روز
Anti Smith7 روز
Anti Smooth Muscle (ASMA)2 روز در هفته
Anti strongyloides Ab (Anti ss Ab)2 روز در هفته
Anti tetanus Ab30 روز
Anti Thyroglobulin (IgG)سه روز در هفته
Anti TPO2 روز در هفته
Anti TTG Ab IgA7 روز
Anti TTG Ab IgG7 روز
Anti-Cardiolipin (IgG)7 روز
Anti-Cardiolipin (IgM)7 روز
Anti-CMV (IgG)2 روز در هفته
Anti-CMV (IgM)2 روز در هفته
Anti-Gliadin (IgA)7 روز
Anti-Gliadin (IgG)7 روز
Anti-HCV Abروزانه انجام میشود
Anti-Jo-17 روز
Anti-Phospholipid (IgG)7 روز
Anti-Phospholipid (IgM)7 روز
Anti-Rubella (IgG)2 روز در هفته
Anti-Rubella (IgM)2 روز در هفته
Anti-Scl-707 روز
Anti-SSA (Ro)7 روز
Anti-SSB (La)7 روز
Anti-VZV (IgG)2 روز در هفته
Anti-VZV (IgM)2 روز در هفته
Arry-CGH Amnion30 روز
Arterial blood gasروزانه انجام میشود
ASCA7 روز
ASO Titrationروزانه انجام میشود
B2 Glycoprotein l Ab (IgG)2 روز در هفته
B2 Glycoprotein l Ab (IgM)2 روز در هفته
Bence jones proteinروزهای زوج
Beta2-Microglobulin4 روز
Beta HCGروزانه انجام میشود
Bilirubinروزانه انجام میشود
Blood Group & RHروزانه انجام میشود
Borreliaروزانه انجام میشود
Borrelia burgdorferi Ab IgG7 روز
Borrelia burgdorferi Ab IgM5 روز
BRCA 1/245 روز
Brucella Ab (IgG)2 روز در هفته
Brucella Ab (IgM)2 روز در هفته
C1 inhibitor7 روز
C1q10 روز
C3روزانه انجام میشود
C4روزانه انجام میشود
C-Peptide2 روز در هفته
C.B.Cروزانه انجام میشود
Caروزانه انجام میشود
CA 15-3روزانه انجام میشود
CA 19-9روزانه انجام میشود
CA 27.2920
CA 2427 روز
Ca ++روزانه انجام میشود
Calcitonin7 روز
Carrier Detection test20 روز
CEAروزانه انجام میشود
Ceruloplasmin2 روز در هفته
CH502 روز در هفته
Cholesterolروزانه انجام میشود
Chromogranin A7 روز
CIC (Immune Complex)2 روز در هفته
CK-MBروزانه انجام میشود
CL (Chloride)روزانه انجام میشود
Clearance Creatinineروزانه انجام میشود
Clostridium difficile toxin A&B2 روز در هفته
CMV antigen (PP65)2 روز در هفته
Cold Agglutinin7 روز
Connexin 220 روز
Coombs Wrightدو روز
Cortisolروزانه انجام میشود
CPKروزانه انجام میشود
Creatinineروزانه انجام میشود
CRP (Qualitative)روزانه انجام میشود
CRP High Sensitive2 روز در هفته
CRP Quantitativeروزانه انجام میشود
Cryoglobulin (Qualitative)روزانه انجام میشود
DHEA-S04روزانه انجام میشود
Digoxin Level2 روز در هفته
Dihydrotestosterone2 روز در هفته
Diphtheria Ab (IgG)30 روز
Direct Coombsروزانه انجام میشود
DNA Testing20 روز
Dystrophy 214 روز
Dystrophy DMD130 روز
Epinephrine7 روز
Erythropoietin (EPO)10 روز
ESR 1sthrروزانه انجام میشود
Estradiolسه روز در هفته
Estradiol (unconjugated)سه روز در هفته
FAP (APC gene mutation)14 روز
Fasting Blood Sugarروزانه انجام میشود
Fe (Iron)روزانه انجام میشود
Ferritinروزانه انجام میشود
Fetus Genetic20 روز
Flow Cytometry Markers7 روز
FMF20 روز
Fragile X syndrome14 روز
Free BHCG7 روز
Free Kappa Serum7 روز
Free Lambda Serum7 روز
Free PSAروزانه انجام میشود
Free T3روزانه انجام میشود
Free T4روزانه انجام میشود
Free Testosteroneروزانه انجام میشود
FSHروزانه انجام میشود
FTA-ABS Ab7 روز
G.6.P.D (Qualitative)روزانه انجام میشود
G.6.P.D (Quantitative)روزانه انجام میشود
Gastrin7 روز
GCT 50grروزانه انجام میشود
GGTروزانه انجام میشود
Glucoseروزانه انجام میشود
Growth Hormone2 روز در هفته
GTT 75grروزانه انجام میشود
GTT 100grروزانه انجام میشود
Haptoglobin7 روز
Hb A1cروزانه انجام میشود
Hb Electrophoresis4 روز
HBC (IgM)2 روز در هفته
HBC Ab Total2 روز در هفته
HBe Ab2 روز در هفته
HBe Ag2 روز در هفته
HBS Ab2 روز در هفته
HBS Agروزانه انجام میشود
HDLروزانه انجام میشود
Hemophilia30 روز
Heterophile Antibodyدو روز
HEV Ab (ELISA)7 روز
HIV p24 Ag2 روز در هفته
Homocysteineروزهای فرد
HTLV I/II2 روز در هفته
Human Epididymis Protein 42 روز در هفته
Huntington 214 روز
Huntington 3n14 روز
IgAروزانه انجام میشود
IgE2 times a week
IGF-12 روز در هفته
IGF-BP32 روز در هفته
IgGروزانه انجام میشود
IgG 4 Subclass2 روز در هفته
IgG (Cag A)8 روز
IgMروزانه انجام میشود
IL-620 روز
Immunoelectrophoresis7 روز
Indirect Coombsروزانه انجام میشود
Inhibin A7 روز
Insulin2 روز در هفته
K (Potassium)روزانه انجام میشود
Karyotype20 روز
Karyotype Bone marrow20 روز
Karyotype CVS20 روز
Karyotype HR15 روز
L.E. Cell Preparationیک روز
Lactateروزهای زوج
LDHروزانه انجام میشود
LDL (Direct method)روزانه انجام میشود
Lead2 روز در هفته
Leishman Ab (IgG)10 روز
Leishman Bodyروزانه انجام میشود
Leptin10 روز
LHروزانه انجام میشود
Li (Lithium)روزهای زوج
Lipaseروزانه انجام میشود
Lipoprotein a15 روز
Lipoprotein b15 روز
LKM Ab2 روز در هفته
Malaria (Thick & Thin)روزانه انجام میشود
Metabolic Study10 روز
Mg (Magnesium)روزانه انجام میشود
Mono Testروزانه انجام میشود
Mycobacteria TB Ab IgA10 روز
Mycobacteria TB Ab IgG10 روز
Mycobacteria TB Ab IgM10 روز
Mycoplasma pneumonia Ab (IgG)7 روز
Mycoplasma pneumonia Ab (IgM)7 روز
Myoglobin4 روز
Na (Sodium)روزانه انجام میشود
Norepinephrine7 روز
Normetanephrineدو روز در هفته
NT-Pro.BNPروزانه انجام میشود
OH Progesterone-17روزانه انجام میشود
Osmolalityروزانه انجام میشود
Osmotic Fragility Test3 day
P (Phosphorous)روزانه انجام میشود
P.S.Aروزانه انجام میشود
P.Tروزانه انجام میشود
P.T.Tروزانه انجام میشود
PAPP-A7 روز
Paraneoplastic Ab Panel15 روز
PEG Prolactin2 روز در هفته
Phenyl alanine (HPLC)7 روز
Plasma Amino Acid (HPLC)7 روز
PND14 روز
Pregnancy Testروزانه انجام میشود
Pro Calcitoninروزانه انجام میشود
Progesteroneروزانه انجام میشود
Prolactinروزانه انجام میشود
Protein - Electrophoresis7 روز
PTH (intact)روزانه انجام میشود
Pyruvate2 روز در هفته
QF-PCR3 روز
R.B.C Dysmorphicروزانه انجام میشود
Rast2 روز در هفته
Reducing Substancesروزانه انجام میشود
Renin Activity2 روز در هفته
Reticulocyteروزانه انجام میشود
RFروزانه انجام میشود
RF Quantitativeروزانه انجام میشود
RPRروزانه انجام میشود
Serum AFPروزانه انجام میشود
Serum Copperروزانه انجام میشود
Serum HAV IgM2 روز در هفته
Serum HIV (1&2)روزانه انجام میشود
Sex Determination14 روز
SGOT (AST)روزانه انجام میشود
SGPT (ALT)روزانه انجام میشود
SHBG7 روز
SLOS14 روز
SMA14 روز
Sperm DNA Fragmentation7 روز
Stone analysisروزانه انجام میشود
Stool Calprotectin Ag2 روز در هفته
Stool H.pylori Ag2 روز در هفته
Stool trypsin Activity7 روز
Syphilis Test7 روز
T3روزانه انجام میشود
T3-Uptakeروزانه انجام میشود
T4روزانه انجام میشود
T.S.Hروزانه انجام میشود
Testosteroneروزانه انجام میشود
Thrombophilia panel14 روز
Thyroglobulin2 روز در هفته
TIBCروزانه انجام میشود
Total proteinروزانه انجام میشود
Toxoplasma (IgG)2 روز در هفته
Toxoplasma (IgM)2 روز در هفته
Transferrinروزهای فرد
Triglycerideروزانه انجام میشود
Troponine I2 روز در هفته
Urea (bun)روزانه انجام میشود
Urea Breath Test (C14)7 روز
Uric Acidروزانه انجام میشود
Urinary albumin microalbuminروزانه انجام میشود
Urinary citrate2 روز در هفته
Urinary Cystine qualitative7 روز
Urinary Oxalateدو روز در هفته
Urinary VMA7 روز
Urine17 – ketosteroid7 روز
Urine analysisروزانه انجام میشود
Urine Dopamine7 روز
Urine Organic acid30 روز
Urine PKUروزانه انجام میشود
Variant20 روز
VDRLروزانه انجام میشود
Venus blood gasروزانه انجام میشود
Vitamin A7 روز
Vitamin B12روزانه انجام میشود
Vitamin C7 روز
Vitamin D3 (25-OH)روزانه انجام میشود
Vitamin E7 روز
Widalروزانه انجام میشود
Wrightیک روز
Zn (zinc)روزانه انجام میشود