جوابدهی آنلاین

تمامی شماره قبض های پذیرش شده در ژنتیک با حرف G شروع میشوند (مانند GN1234)
در این صورت برای  دریافت جواب به بخش ورودی جوادهی ژنتیک  مراجعه نمایید.

بعلت بالا بودن ورود برای دریافت جواب در صورتی که هر کدام از لینک های ورود به جوابدهی کار نکرد لطفا از لینک دیگر وارد شوید

پس از ورود شماره قبض و رمز اینترنتی بر روی ورود کلیک کرده و سپس در صورتی که جوابتان آماده باشد ، برروی دریافت جواب کلیک کنید و صبر کنید تا جوابتان بارگذاری شود
در صورتی که جوابتان آماده نباشد در هنگام ورود به شما اطلاع میدهد که جوابتان آماده نیست