برنامه انجام آزمایشات آزمایشگاه جم رشت

برنامه انجام آزمایشات برای ارسال نمونه :

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه : آزمایشگاه تعطیل می باشد

 

 

این صفحه به زودی تکمیل میگردد